x

Świetnie! To już ostatni krok!

Cieszymy się, że chcesz wypożyczyć Exogen. Zadzwoń do nas!

Nie masz teraz czasu? Zostaw swój numer - oddzwonimy!


PS. Twoje dane są całkowicie bezpieczne.
1

KROK 1

W celu ustalenia szczegółów odbioru - Skontaktuj się z nami telefonicznie bądź pozostaw swój kontakt – oddzwonimy jak najszybciej!

2

KROK 2

Wysyłka sprzętu kurierem – czas dostawy wynosi zazwyczaj 1 dzień roboczy od momentu złożenia zamówienia. Dla klientów z Warszawy i okolic oferujemy również odbiór osobisty sprzętu.

3

KROK 3

Przeprowadzanie terapii aparatem EXOGEN przez klienta.

4

KROK 4

Zwrot urządzenia za pośrednictwem firmy kurierskiej lub osobiście po zakończonej terapii.

x

Dziękujemy!

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

WWW.LECZYMYZLAMANIA.PL

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis www.leczymyzlamania.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Najmu Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.leczymyzlamania.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.leczymyzlamania.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  • Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (U. 2016 poz. 1823),
  • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§ 2
DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej www.leczymyzlamania.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
 2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.leczymyzlamania.pl umożliwiający złożenie Zamówienia Przedmiotu Najmu.
 3. NAJEMCA – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Najmu z Wynajmującym.
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. PRZEDMIOT NAJMU – dostępne w Serwisie urządzenie służące do leczenia złamań udostępniane Najemcy na okres wskazany w opisie usługi, będące przedmiotem Umowy Najmu.
 6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.
 7. SERWIS – Serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.leczymyzlamania.pl.
 8. WYNAJMUJĄCY, USŁUGODAWCA – Sylwia Pietrzycka-Basiak wykonująca działalność gospodarczą pod firmą REH MEDICINE SYLWIA PIETRZYCKA-BASIAK wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Ksawerów 3 02-656 Warszawa, NIP: 9512492844, REGON: 384705734, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@leczymyzlamania.pl, numer telefonu: +48 792353404 oraz 603 322 894.
 9. SYSTEM OPINII – Usługa Elektroniczna udostępniona Najemcaom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących wykonania Umowy Najmu.
 10. UMOWA NAJMU – Umowa Najmu zawarta między Najemcą, a Wynajmującym za pośrednictwem Serwisu.
 11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 13. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Najemcy stanowiące ofertę zawarcia Umowy Najmu z Wynajmującym.

 

§ 3
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW NAJMU ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Serwis www.leczymyzlamania.pl umożliwia zawieranie Umów Najmu za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Przedmioty Najmu oferowane w Serwisie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Najemca, składając Zamówienie, składa ofertę zawarcia Umowy Najmu Przedmiotu na warunkach podanych w jego opisie.
 4. Koszt najmu uwidoczniony na stronie internetowej Serwisu podany jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 5. Koszt najmu uwidoczniony na stronie Serwisu jest wiążący w chwili złożenia przez Najemcę Zamówienia. Koszt ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian kosztów najmu w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Przedmiotów Najmu po złożeniu Zamówienia.
 6. Zamówienia można składać:
  • poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Serwis www.leczymyzlamania.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@leczymyzlamania.pl,
  • telefonicznie pod numerem: +48 792 353 404 oraz 603 322 894.
 7. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Najemcę jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia oraz zobowiązanie się do wpłacenia kaucji zwrotnej za wynajmowane urządzenie. Kaucja jest zwracana niezwłocznie, a najpóźniej w terminie … dni po odesłaniu urządzenia do Sprzedawcy.
 8. Serwis realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Serwisu tj. od … do … w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. …, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 9. Informacje publikowane na stronie Serwisu nie stanowią porad o charakterze medycznym. Treści tam zawarte nie mogą być traktowane jako forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia; nie zastępują także badań lekarskich, ani konsultacji z lekarzem.
 10. Przed dokonaniem Zamówienia Przedmiotu Najmu, Najemca proszony jest skonsultować swój stan zdrowia, a także wszelkie zaburzenia, z odpowiednim personelem medycznym, w celu uzyskania informacji o ewentualnych przeciwwskazaniach co do użycia urządzenia.
 11. Przed użyciem wypożyczonego urządzenia, Najemca powinien zapoznać się z treścią opakowania lub instrukcji obsługi dołączonej do Przedmiotu Najmu, zawierającą informację dotyczącą stosowania i przeciwwskazań, a także informacje dotyczące działań niepożądanych

 

§ 4
ZAWARCIE UMOWY NAJMU

 1. Do zawarcia Umowy Najmu, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Najemcę Zamówienia udostępnionymi przez Wynajmującego sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Wynajmujący niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Najemcy jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera:
  • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  • formularz odstąpienia od umowy,
  • niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
 5. Z chwilą otrzymania przez Najemcę wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Najmu między Najemcą, a Wynajmującym.
 6. Każda Umowa Najmu będzie potwierdzana dowodem płatności, który będzie dołączany do Przedmiotu Najmu.

 

§ 5
SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Wynajmujący udostępnia następujące sposoby płatności:
  • płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (Przelewy24.pl),
  • płatność gotówką przy odbiorze u Wynajmującego.
 2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Najemca dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 3. Najemca zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Najmu w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Najmu stanowi inaczej.
 4. W przypadku wyboru płatności opisanej w pkt 1.1 niniejszego paragrafu, Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

 

§ 6
KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRZEDMIOTU NAJMU

 1. Koszty dostawy urządzenia będącego Przedmiotem Najmu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy urządzenia.
 2. Na termin dostawy wynajmowanego urządzenia składa się czas jego kompletowania oraz czas jego dostawy przez przewoźnika:
  • Czas kompletowania urządzenia wynosi od 1 do 2 dni roboczych od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
  • Dostawa urządzenia przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
 3. Wynajmowane urządzenia są wysyłane wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 

§ 7
REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Reklamacja z tytułu rękojmi.
  • Podstawa i zakres odpowiedzialności Wynajmującego wobec Najemcy będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w §10 Regulaminu, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
  • Zawiadomienia o wadach dotyczących Przedmiotu Najmu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@leczymyzlamania.pl lub pisemnie na adres: Ksawerów 3 02-656 Warszawa.
  • W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  • Dla oceny wad fizycznych wypożyczonego urządzenia, należy go dostarczyć na adres: ul. Ksawerów 3 02-656 Warszawa.
  • Wynajmujący ustosunkuje się do żądania Najemcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
  • W przypadku reklamacji Najemcy będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Najemcy będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, Wynajmujący pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Przedmiotu Najmu na wolny od wad.
  • Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku.

 

§ 8
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Najemca będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Serwis oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Najmu jest uważana za niezawartą, a Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu mają obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Wynajmujący zaproponował, że sam odbierze urządzenie.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Najmu należy dokonać zwrotu urządzenia na adres: Ksawerów 3 02-656 Warszawa.
 4. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości urządzenia będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania urządzenia. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania urządzenia Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, powinni obchodzić się z urządzeniami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Wynajmujący dokona zwrotu wartości wpłaconego kosztu najmu wraz z kaucją oraz kosztami dostawy urządzenia przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, wyraźnie zgodzili się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla nich z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Wynajmującego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Najmu.
 6. Jeżeli Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, wybrali sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Serwis, Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu im, poniesionych przez nich dodatkowych kosztów.
 7. Jeżeli Wynajmujący nie zaproponował, że sam odbierze urządzenie od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 Regulaminu, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania urządzenia z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, odstępujący od Umowy Najmu, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponoszą jedynie koszty odesłania Przedmiotu Najmu do Wynajmującego.
 9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, mogą odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, objął Przedmiot Najmu w posiadanie.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 10 Regulaminu, w wypadku umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Wynajmujący wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 11. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania wykonania usługi, to ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 12. Kwotę zapłaty, o której mowa w pkt 11 niniejszego paragrafu, oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie wynagrodzenia.
 13. Prawo odstąpienia od Umowy Najmu przysługuje zarówno Wynajmującemu, jak i Najemcy, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 

§ 9
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

 1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie przedsiębiorców nieobjętych ochroną wynikającą z Ustawy o prawach konsumenta, o której mowa w § 10 Regulaminu.
 2. Wynajmującemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Najmu zawartej z Najemcą niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Najmu w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Najemcy niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Wynajmującego.
 3. Wynajmujący ma prawo ograniczyć w stosunku do Najemców niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości kosztów najmu bez względu na wybrany przez Najemcę sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Najmu.
 4. Korzyści i ciężary związane z urządzeniem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia urządzenia przechodzą na Najemcę niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Wynajmującego urządzenia przewoźnikowi. Wynajmujący w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie urządzenia powstałe od momentu przyjęcia urządzenia do przewozu aż do wydania go Najemcy, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W przypadku wysłania urządzenia do Najemcy za pośrednictwem przewoźnika Najemca niebędący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie urządzenia, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

 

§ 10
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

(obowiązujące od 1 czerwca 2020 r.)

 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Najmu, którą zawiera z Wynajmującym, nie ma charakteru zawodowego.
 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
  • niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
  • odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne,
  • prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z § 8 Regulaminu.
 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Najmu, którą zawarł z Wynajmującym posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

 

§ 11
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  • zawieranie Umów Najmu,
  • System Opinii,
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

 

§ 12
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 11 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Systemu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa,
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 13
REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@leczymyzlamania.pl.
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

§ 14
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.leczymyzlamania.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 14 pkt 3 Regulaminu oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Agnieszki Gąsiorowskiej wykonującej działalność gospodarczą pod firmą REH MEDICINE SYLWIA PIETRZYCKA-BASIAK, ul. Ksawerów 3 02-656 Warszawa, NIP: 9512492844, REGON: 384705734. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.leczymyzlamania.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.leczymyzlamania.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Przedmiotów Najmu, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.leczymyzlamania.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.leczymyzlamania.pl użyte są w celach informacyjnych.

 

§ 15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Najmu między Serwisem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Najemcą) będącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w §10 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Najemcą) niebędącym jednocześnie Konsumentem, o którym mowa w §9 Regulaminu, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Najemca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 


Fatal error: Uncaught wfWAFStorageFileException: Unable to verify temporary file contents for atomic writing. in /home/platne/serwer36644/public_html/new/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php:52 Stack trace: #0 /home/platne/serwer36644/public_html/new/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php(659): wfWAFStorageFile::atomicFilePutContents('/home/platne/se...', '<?php exit('Acc...') #1 [internal function]: wfWAFStorageFile->saveConfig('livewaf') #2 {main} thrown in /home/platne/serwer36644/public_html/new/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 52